Sprawdź, jaka rekompensata
należy się Tobie

Sprawdź, jaka rekompensata
należy się Tobie

Klauzula informacyjna odnośnie danych osobowych

  1. Oświadczam, iż wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych oraz danych osobowych przeze mnie przekazanych (niniejsza zgoda jest warunkiem zawarcia umowy), a to w związku z wymogami ustawowymi i umownymi. Wyrażona zgoda obejmuje cel realizacji powyżej wskazanej umowy oraz cel archiwizacji i cel realizacji marketingu bezpośredniego i pośredniego, oraz zgodę na przesyłanie danych osobowych do Państw trzecich (dotyczy kontaktu poprzez wiadomości e-mail). Zgoda obejmuje zarówno przetwarzanie danych osobowych przez podmioty świadczące na moją rzecz usługi prawne, usługi księgowe, usługi informatyczne, usługi druku, pocztowe, kurierskie, a także organy podatkowe oraz moi pracowników (dietetyk oraz konsultanci) jak i również Procesorów.

  2. Administratorem Danych Osobowych jest Indemnity&Finance Ireneusz Bożemski. Dane Kontaktowe: Polkowice 59-100, Stokrotkowa 18; Ireneusz Bożemski tel.: 535503245, mail: i.bozemski09@gmail.com.

  3. Dane Osobowe Klienta oraz dane osobowe przez niego przekazane przechowywane będą przez okres wymagany prawem oraz przez okres przedawnienia wszelkich roszczeń mogących wyniknąć z realizacji niniejszej umowy.

  4. Oświadczam, iż zostałem poinformowany o przysługujących mi uprawnieniach dostępu do danych osobowych, w tym m.in. o prawie dostępu, w tym prawie do uzyskania kopii danych osobowych podlegających przetwarzaniu; prawie do sprostowania lub uzupełnienia danych; prawie do usunięcia danych (prawo do bycia zapomnianym; prawie do ograniczenia przetwarzania. Powyżej wskazane żądania klient może zgłaszać na piśmie kierowanym na adres Administratora Danych Osobowych lub w formie skanu pisma przesłanego poprzez wiadomość e-mail na adres e-mail Administratora Danych Osobowych.

  5. W odpowiedzi na żądanie osoby, której dane dotyczą, administrator powinien bez zbędnej zwłoki – nie później jednak niż w terminie 1 miesiąca od otrzymania żądania – udzielić jej informacji o działaniach podjętych w związku z tym żądaniem. Administrator powinien zatem w terminie 1 miesiąca dokonać oceny zasadności żądania i je zrealizować (np. dokonać sprostowania danych) lub odmówić realizacji. Ze względu na skomplikowany charakter żądania lub liczbę żądań, jednomiesięczny termin można wydłużyć o dodatkowe dwa miesiące. Jeżeli w związku z żądaniem Zleceniodawcy, administrator nie podejmuje żadnych działań, to zobowiązany jest do niezwłocznego (najpóźniej w terminie miesiąca od otrzymania żądania) poinformowania osoby, której dane dotyczą, o powodach niepodjęcia działań oraz o możliwości wniesienia skargi do organu nadzorczego oraz skorzystania ze środków ochrony prawnej przed sądem. Jeżeli żądania Zleceniodawcy są ewidentnie nieuzasadnione lub nadmierne, w szczególności ze względu na swój ustawiczny charakter, administrator może pobrać rozsądną opłatę, uwzględniając administracyjne koszty udzielenia informacji, prowadzenia komunikacji lub podjęcia żądanych działań albo odmówić podjęcia działań w związku z żądaniem.


Podstawa prawna umowy: rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych (RODO), ustawa o ochronie danych osobowych

KFOK, ODSZKODOWANIA/SZYBKA BEZPŁATNA WERYFIKACJE/WYSOKIE KWOTY ODSZKODOWAŃ - RODO

Zadzwoń na naszą infolinię:

+48 535 503 245

lub napisz:  biuro@kfok.pl

Sprawdź, jaka rekompensata
należy się Tobie

KFOK, ODSZKODOWANIA/SZYBKA BEZPŁATNA WERYFIKACJE/WYSOKIE KWOTY ODSZKODOWAŃ - RODO

Formularz zgłoszeniowy

ul. Stokrotkowa 18
59-100 Polkowice

ZADZWOŃ:
+48 535 503 245

Email: biuro@kfok.pl